OKI-B: Ouder Kind Interactie-Bewegingsspel

OKI-B bestaat uit ervaringsgerichte spelsessies voor opvoeder en kind samen. Binnen deze spelsessies worden verschillende bewegingsspelvormen aangeboden. De spelvormen stimuleren enerzijds het contact en de relatie tussen opvoeder en kind en anderzijds het ruimtelijk- en lichaamsbewustzijn van het kind. 

Werkwijze

In een intake gesprek worden de zorgen en vragen in kaart gebracht en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor begeleiding en therapie kunnen zijn. Wanneer de ouders besluiten om na dit gesprek door te gaan kan begeleiding direct starten. OKI-B wordt aangeboden in gemiddeld 10 wekelijkse sessies van 45 minuten waarbij ouders en kind samen aanwezig zijn. Daarnaast voeren we 3 begeleidende gesprekken mede aan de hand van video-opnames die tijdens de sessies worden gemaakt.

Gezinstherapie OKI-B

Samen kijken naar videobeelden

Ervaring leert dat de gezamenlijke sessies en het terugzien en bespreken van de beelden de ouders geruststelt en de non-verbale communicatie tussen ouder als kind helder maakt. Het programma geeft jou de mogelijkheid om de leiding over de opvoeding terug te nemen en je sensitiviteit en responsiviteit richting je kind te vergroten. Daarbij worden het zelfvertrouwen en zelfbeeld van het kind vergroot. 

Meer over OKI-B

OKI-B berust op twee pijlers: het bewustzijn van het eigen lichaam van het kind en het vermogen van kinderen om gezonde relaties aan te gaan met anderen. De ontwikkeling van een jong kind steunt onder meer op lichaamsgewaarwordingen, toenemende bewegingsmogelijkheden en de (fysieke) interactie met anderen. De opvoeder vormt de veilige basis van waaruit het kind zich kan ontwikkelen. Wanneer de relatie tussen opvoeder en het kind door omstandigheden onder druk staat en opvoeders niet of onvoldoende reageren op de signalen van het kind, kunnen bij het kind deze essentiële ervaringen van lichaamsbewustzijn en het aangaan van relaties niet of onvoldoende op gang komen. Terwijl de verstoring van de ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn van het kind direct gevolg heeft voor het aangaan van relaties, heeft de verstoring in het aangaan van relaties ook weer direct nadelig effect op het lichaamsbewustzijn van het kind. Deze twee ontwikkelingslijnen beïnvloeden elkaar sterk.

OKI-B is ontwikkeld vanuit verschillende theoretische stromingen, te weten: Sherborne Developmental Movement, gehechtheidstheorie, systeemtheorie, oplossingsgericht werken, ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie en psychopathologie. De spelvormen zijn voor een belangrijk deel afgeleid uit de Sherborne bewegingspedagogiek. Door deze spelvormen worden ouders in de gelegenheid gesteld om in een veilige omgeving spelenderwijs positieve opvoedingsvaardigheden te ervaren en hun gevoeligheid met betrekking tot het kind te vergroten. Ze worden hierin ondersteund door de behandelaar.

De spelvormen sluiten nauw aan bij de wereld van het kind. Het kind krijgt hierdoor de mogelijkheid om in de sessies positieve en plezierige ervaringen op te doen met zichzelf en met zijn of haar opvoeder. Ervaringen die niet van nature tot stand zijn gekomen of gestagneerd zijn geraakt. Het kind leert (weer) vertrouwen te hebben in zijn of haar ouder wat hun zelfvertrouwen en zelfbeeld bevordert.

Wanneer is OKI-B geschikt?

 • je voelt je onzeker in je rol als ouder
 • je kind zit niet lekker in zijn vel
 • er is sprake van een trauma bij het kind
 • je bent op zoek naar nieuw evenwicht na scheiding
 • er is sprake van hechtingsproblemen
 • je kind is erg druk of heeft vaak driftbuien
 • je kind maakt veel ruzie met andere kinderen
 • verstoord evenwicht in het gezin 
 • je wil meer verbinding ervaren met je kind

Wat levert OKI-B op?

 • meer ontspanning in het contact met je kind
 • meer wederzijds vertrouwen
 • zelfvertrouwen bij kind en bij jezelf neemt toe
 • toename van wederzijds begrip
 • meer plezier samen
 • je leert het gedrag van je kind beter begrijpen en hiermee op een liefdevolle manier omgaan